فرو سیلیکون منیزیم (5-1)

مشخصات

Size 1-5 mm
Ca 1/14%
Mg 6/63%
Si 43/41%
Al 1/04%