میکروسیلیکا

مشخصات

SiO2 Min.85%
Fe2O3 Max 2%
CaO Max 1.5%
Al2O3 Max 1%
MgO Max 1.5%
C Max 3%
L.O.i Max 3.5%
Humidity Max 1%