فرو منگنز (کربن پایین)

مشخصات

Size 10-60 mm(Min.90%)
C Max 0/5%
S Max 0/02%
Si Max 1%
Mn Min 85%
P Max 0/2%