فرو منگنز (کربن متوسط)

مشخصات

Size 10-60 mm(Min.90%)
C Max 1%
S Max 0/03%
Si Max 1%
Mn 78-83%
P Max 0/2%