فرو سیلیکون منیزیم (15-5)

مشخصات

Size 5-15 mm
Ca 1/19%
Mg 6/06%
Si 43/83%
Al 0/99%