فروسیلیسیم

مشخصات

Size 0-3 , 3-10 , 10-60 mm
Si 68_75%
Al 1_2%
Ca 1/2%
C 0/1%
P 0/04%
S 0/01%
Fe Rem