صادرات یکی از دغدغه های تولیدکنندگان فولاد است

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.

بیشتر
2024/05/18
2024/04/20

نمایشگاه فلز و متالورژی چین

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.

2024/04/06

داستان لیتیوم و اکتشاف آن در ایران

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.

2024/03/12

نمایشگاه بین المللی آهن و فولاد، متالورژی (Ankiros)استانبول مرکز نمایشگاهی Istanbul Expo Center

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.

2024/03/05

عدم‌توسعه معدن با حبس پهنه‌ها و محدوده‌های معدنی

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.

2023/09/19

زیرساخت‌های هوشمندسازی معادن

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.

2023/06/06

راه و بیراهه توسعه معدنی

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.

2023/05/30

روابط حوزه معدن و صنایع معدنی در افق روابط تازه ایران و عربستان

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.

2023/05/24

سد جذب سرمایه در صنعت فولاد

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.

2023/05/22

فرسایش ظرفیت‌های تولید

محمد ابکا، رئیس هیئت مدیره فولاد تکنیک معتقد است اگرچه صنعت فولاد می تواند به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز 20 ساله دست یابد، اما در این بین مشکلات توسعه زیرساخت ها مانند برق و گاز چالش هایی را ایجاد کرده است. برای صنعت علاوه بر این، صادرات امروز دغدغه اصلی تولیدکنندگان فولاد است. با او در این مورد مصاحبه شد و در زیر به نقل از او اشاره شد.